اطلاعات مالی شرکت شتاب دهندگان بازار پارس

شماره حساب: 9031  4042  1001  29018  بانک پاسارگاد
شماره شبا: IR 450570 2901810 14042 903101
شماره کارت: 5759-0015-2970-5022
کد اقتصادی: 411647159518
کلیه پرداخت های مربوط به ثبت نام نمایشگاه فقط به این حساب مورد تایید می باشد.
درصورت نیاز به پیش فاکتور و گواهی ارزش افزوده با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل نمایید.

فهرست