شرایط و ضوابط

عمومی و اختصاصی نمایشگاه های تخصصی صنعت نفت و گاز پارس جنوبی

شرایط و ضوابط نمایشگاه بعنوان بخش مهم با وجهه حقوقی برگزاری نمایشگاه می باشد. از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد با مطالعه دقیق و کامل شرایط و ضوابط نمایشگاه و تأیید بخش پذیرش شرایط و ضوابط در فرم ثبت نام اقدام نمایید. قابل ذکر است دبیرخانه نمایشگاه خود را ملزم به رعایت کامل شرایط و ضوابط نمایشگاه می داند.

از تمامی شرکت کنندگان خواهشمند است طبق شرایط و ضوابط نمایشگاه جهت حضور ،برنامه ریزی نمایند.

توجه: اعتراضات خارج از چارچوب شرایط و ضوابط ترتیت اثری داده نمی شود.

فهرست