شرایط و ضوابط

عمومی و اختصاصی نمایشگاه های تخصصی صنعت نفت و گاز پارس جنوبی

شرایط و ضوابط نمایشگاه بعنوان بخش مهم وجهه حقوقی برگزاری نمایشگاه می باشد. از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد با مطالعه دقیق و کامل شرایط و ضوابط نمایشگاه، بخش پذیرش شرایط و ضوابط در فرم ثبت نام را تایید نمایید. قابل ذکر است دبیرخانه نمایشگاه خود را ملزم به رعایت کامل شرایط و ضوابط نمایشگاه می داند.

مشارکت کننده محترم در نمایشگاه خواهشمند است طبق شرایط و ضوابط نمایشگاه جهت حضور در این رویداد بزرگ ملی برنامه ریزی نمایید.

توجه: به اعتراضات خارج از چارچوب شرایط و ضوابط ترتیت اثری داده نمی شود.

فهرست