پوستر نشست عرضه و تقاضای فناوری ویژه مجتمع گاز پارس جنوبی spgc

ثبت نام

در اولین نشست عرضه و تقاضای فناوری

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

ویژه مجتمع گاز پارس جنوبی

SPGC

ثبت نام

در اولین نمایشگاه تخصصی سلامت، ایمنی و محیط زیست

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

ثبت نام

در سومین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات، ارتباطات، امنیت و حراست

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

فهرست