اطلاعات مالی شرکت شتاب دهندگان بازار پارس

شماره حساب: 9031  4042  1001  29018  بانک پاسارگاد

شماره شبا: IR 450570 2901810 14042 903101

شماره کارت: 5759-0015-2970-5022

کد اقتصادی: 411647159518

کلیه پرداخت های مربوط به ثبت نام نمایشگاه فقط به این حساب مورد تایید می باشد.

درصورت نیاز به پیش فاکتور و گواهی ارزش افزوده با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل نمایید.

فهرست